Mahahalagang Pahayag ng mga Tauhan

 

" ... Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong lilimuting iya'y natatamo ng mga may puso lamang." - Gurong Pari (kab. 8)

"May mga lalong dakilang bagay na dapat mong isipin- ang hinaharap ay mabubuksan pa lamang para sa iyo, sa akin ay ipipinid na;... ang dugo ng kabataan na kumukulo sa iyong mga ugat ay sing-init ng araw, sa akin nama'y halos sinlamig ng hukay." -Don  Rafael (kab. 7)

"Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan kaya't ikaw ay pumunta rin sa kanilang bayan upang tumuklas din ng ginto. GAyon man, unawain mong hindi lahat ng kumikinang ay ginto." - Gurong Pari (Kab. 8)

"Sadyang kailangan tayong kalabanin at gisingin upang malantad ang ating mga kasamaan at kahinaan, sa ganito'y lalo tayong mapapabuti." - Matandang Pari (Kab. 9)

"Dapat bigyang dangal ang isang mabuting tao habang buhay pa kaysa kung patay na." Pilosopo Tasyo (Kab. 14)

"Walang mapapala ang anak ng mga magbubukid sa paaralan, kung bumabasa, sumusulat at nagsasaulo sila ng mga bagay sa wikang Kastila na hindi naman nila nauunawaan." - Guro (kab. 19)

"Ang bayan po'y di dumaraing dahil siya'y pipi, di tumitinang dahil natutulog. Subali't darating ang panahong malalantad ito sa inyo atmapapakinggan ang kanyang mga panaghoy. Pagsapit ng araw na ito,... sasambulat sa lahat ng dako ang mga naipongluha; himutok at buntong-hiningang matagal na panahong kinimkim sa puso ng bayan." - Pilosopo Tasyo (kab. 25)

"Tingnan mo ang mahinang tangkay na iyan. Siya'y yumuyuko kapag umiihip ang hangin na parang ikinakanlong ang sarili. Sapagkat kung siya'y magpapakatigas sa tayo, mababakli siya at malalagas ang kanyang mga talulot.  Kaya pararaanin  niya ang hangin sika siya muling tutuwid na taglay ang kanyang mga talulot. " - Pilosopo Tasyo (Kab. 25)

"Lahat po tayo ay may kalaban, mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa taong may muwang, mula sa pinakahamak hanggang sa pinakamariwasa at pinkamakapangyarihan. Ang pakikipaglaban ay siyang batas ng buhay. " - Elias (lab. 33)

"Mahal ko ang aking bayan pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan." - Ibarra (kab. 49)

"Tunay  pong hindi ako maaaring umibig ni lumigaya sa sariling bayan ngunit nakahanda akong magtiis at mamatay rito. Hangad ko na ang lahat ng Inang Bayan ay maging kasawian ko rin." - Elias (kab. 61)

"Ako'y mamamatay na hindi man lamang nakita ang maningning na pagbubukang liwayway sa aking bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi." - Elias (kab. 63)

Maghanap sa Google

Tungkol Samin

Ito ay isang website na hatid sainyo ng mga sumusunod:

ng III-St. Alphonsus ng Malate Catholic School.

Para sa karagdagang katanungan, maaring magpadala ng e-mail sa jayyarr.shirousa@yahoo.com

Maraming salamat sa pagbisita sa pahinang ito at tamasahin ninyopng mabuti ang inyong pamamalagi.

© 2009-2010

Bb. Rodesa Lajada

Bb. Kristine Aniz